Earth Charter in Action

Earth Charter in Action

Earth Charter - kansalaisliike – Suomi

 
 
Earth Charterin teksti

Elämme maapallon historian kannalta kriittisiä hetkiä -  nyt on aika päättää ihmiskunnan tulevaisuudesta. Olemme yhä riippuvaisempia toisistamme, maailma muuttuu haavoittuvaisemmaksi ja tulevaisuus tuo tullessaan niin suunnattomia uhkia kuin suuria mahdollisuuksiakin.

Päästäksemme eteenpäin meidän tulee tiedostaa, että eri kulttuurien ja elämänmuotojen rinnalla olemme vain yksi muiden joukossa. Meidän on yhdessä edistettävä kestävää kehitystä luomalla maailmanlaajuinen yhteisö, joka kunnioittaa luontoa, ihmisoikeuksia, taloudellista oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.

Saavuttaaksemme tämä on meidän, maailman kaikkien kansojen, tunnustettava velvollisuutemme toisiamme, koko maailmaa ja tulevia sukupolvia kohtaan.

Maapallo - meidän kotimme
Ihmiskunta on osa jatkuvasti kehittyvää valtavaa maailmankaikkeutta. Maapallo, meidän kotimme, on täynnä elämää. Luonnonvoimat tekevät elämästä haasteellisen ja arvaamattoman seikkailun, mutta maapallolla on myös tarvittavat olosuhteet elämän kehittymiselle.

Elävien organismien kyky selviytyä ja ihmiskunnan hyvinvointi riippuvat siitä, voimmeko turvata terveen biosfäärin, jossa on paljon eri eläin- ja kasvilajeja, hedelmällistä maaperää ja puhdasta vettä ja ilmaa. Maailman luonnon tila on meidän kaikkien yhteinen huolemme. Maailman elinvoimaisuuden, monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttäminen on pyhä tehtävä.

Maailman tila
Vallitsevat kulutus- ja tuotantotottumuksemme aiheuttavat ympäristön saastumista, luonnonvarojen hupenemista ja lukuisten lajien sukupuuttoa. Etnisiä yhteisöjä aliarvioidaan, kehityksen suomat edut ovat jakaantuneet eriarvoisesti, kuilu rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa. Epäoikeudenmukaisuus, köyhyys, välinpitämättömyys ja väkivaltaisuudet leviävät ja aiheuttavat suurta kärsimystä. Räjähdysmäinen väestönkasvu rasittaa luontoa ja yhteisöjen sosiaalisia rakenteita. Maailmanlaajuinen turvallisuus on uhattuna. Nämä kehityssuuntaukset ovat kohtalokkaita, mutta ne ovat muutettavissa!

Tulevaisuuden haasteet
Me voimme itse valita – voimme joko tehdä maailmanlaajuista yhteistyötä huolehtiaksemme maapallosta ja toisistamme tai vaihtoehtoisesti vaarantaa oman ja maapallomme tulevaisuuden.

Asenteissamme, elintavoissamme ja instituutioissamme on tapahduttava perustavanlaatuisia muutoksia.

Meidän tulee ymmärtää, että sen jälkeen kun perustarpeemme on tyydytetty, kehitys on sitä, että on tärkeämpää olla enemmän kuin omistaa enemmän. Meillä on sekä tietotaito että teknologia, joiden avulla voimme tuottaa ravintoa kaikille ja vähentää ympäristön saastumista. Globaalin kansalaisyhteiskunnan kehittyminen tekee humaanin ja demokraattisen maailman luomisen mahdolliseksi. Ekologiset, taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset ja hengelliset haasteet liittyvät toisiinsa, ja yhdessä voimme saada aikaan toimivia ratkaisuja.

Yhteinen velvollisuutemme

Jotta saavuttaisimme nämä tavoitteet, on meidän tunnettava globaalia vastuuta. Meidän tulee ymmärtää, että olemme yhtälailla osa  maailmanlaajuista kuin paikallista yhteisöäkin. Me olemme samanaikaisesti sekä eri valtioiden että koko maailman kansalaisia.  Maailman, jossa paikallinen ja globaali yhdistyvät, ja jossa kaikkien velvollisuutena on edistää ihmiskunnan ja muun maailman hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa.

Kaikkien tulee kantaa huolta maapallon hyvinvoinnista. Ihmisten välinen solidaarisuus ja sukulaisuus kaikkea elävää kohtaan vahvistuu, kun me suhtaudumme elämän mysteeriin kunnioituksella, olemme kiitollisia elämän lahjastaja nöyrästi tiedostamme ihmisen paikan luonnossa.

Tarvitsemme kaikille yhteiset perusarvot, jotka ovat uuden maailmanyhteisön arvopohja. Siksi me toiveikkaina julistammekin seuraavat kestävän kehityksen periaatteet yleiseksi ohjenuoraksi, joita kaikkien ihmisten, organisaatioiden, yrityksien, hallituksien ja kansainvälisten instituutioiden on noudatettava.  

P E R I A A T T E E T

I ELÄMÄN KUNNIOITTAMINEN JA VAALIMINEN   

1. Kunnioita maapalloa ja elämää kaikessa sen monimuotoisuudessaan

 1. Tiedosta, että kaikki elävät olennot ovat riippuvaisia toisistaan ja kaikki elämä on arvokasta riippumatta sen hyödystä ihmisille.
 2. Meidän tulee vahvistaa uskoamme kaikkien maailman ihmisten ihmisarvoon ja ihmisten älyllisiin, taiteellisiin, eettisiin ja hengellisiin mahdollisuuksiin.

2. Huolehdi kaikesta elävästä ymmärryksellä, myötätunnolla ja rakkaudella.

 1. Hyväksy, että oikeus luonnonvarojen omistamiseen, hallintaan ja käyttöön velvoittaa meidät estämään ympäristövahingot ja suojelemaan ihmisten oikeuksia.
 2. Myönnä, että lisääntyvä vapaus, tieto ja valta tuovat mukanaan enemmän vastuuta edistää yhteistä hyvää.

3. Kohti demokraattisia ja kestävän kehityksen yhteiskuntia, joissa vallitsee oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja rauha.

 1. Varmista, että kaikki yhteisöt takaavat ihmisoikeudet ja perusvapaudet joka tasolla sekä luovat kaikille samat mahdollisuudet toteuttaa itseään.
 2. Edistä sosiaalista ja taloudellista oikeudenmukaisuutta, jotta kaikilla olisi mahdollisuus saavuttaa turvattu, mielekäs ja ekologisesti vastuullinen elinkeino.

4. Meidän pitää säilyttää maapallon monimuotoisuus ja kauneus nykyisille ja tuleville sukupolville.

 1. Meidän tulee tiedostaa, että jokaisen sukupolven toiminnan vapautta määrittää tulevien sukupolvien tarpeet.
 2. Meidän on välitettävä tuleville sukupolville ne arvot, perinteet ja instituutiot, jotka tukevat ympäristön ja ihmiskunnan pitkäkestoista kukoistusta.
Näiden neljän laajan sitoumuksen saavuttamiseksi, on välttämätöntä:

II EKOLOGINEN KOSKEMATTOMUUS

5. Ekosysteemien koskemattomuutta, erityisesti luonnon monimuotoisuutta ja elämää ylläpitäviä ympäristötekijöitä tulee suojella, ja jo aiheutettuja vaurioita tulee korjata.

 1. Kestävän kehityksen suunnitelmia ja säännöksiä tulee toteuttaa kaikkialla niin, että ympäristönsuojelu ja ympäristötuhojen korjaaminen on oleellinen osa kehitystä.
 2. Elävää luontoa ja sellaisia elinvoimaisia biosfäärejä, kuten erämaita ja merialueita, tulee  säilyttää ja turvata, jotta voimme suojella maapallon elämää ylläpitäviä tekijöitä, taata monimuotoisuutta ja säilyttää luonnon perintökohteita.       
 3. Uhanalaisten ekosysteemien ja lajien elpymistä on edistettävä.
 4. Ympäristölle ja alkuperäislajeille haitallisten siirtolajikkeiden ja geneettisesti muunneltuja orgnismeja tulee valvoa ja ne tulee tarvittaessa hävittää,  niiden tuottaminen on myös estettävä.
 5. Uusiutuvien luonnonvarojen, kuten veden, maaperän, metsän lajikkeiden ja merieliöstön käyttöä on valvottava niin, että käytöstä ei ole haittaa ekosysteemeille ja että uusiutumiselle jää riittävästi aikaa.
 6. Uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten mineraaleja ja fossiilisia polttoaineita, on käytettävä niin, että vältetään vakavat ympäristöhaitat ja pitkitetään niiden lopullista häviämistä.

6. Tärkein keino suojella luontoa on ympäristötuhojen estäminen. Tarpeellisen tiedon puuttuessa on edettävä hyvin varoen.
 

 1. On toimittava vakavien tai peruuttamattomien ympäristöhaittojen estämiseksi, myös silloin, kun tiede ei tarjoa varmoja vastauksia.
 2. Ne, jotka väittävät, ettei suunniteltu toiminta aiheuta haittoja, ovat  vastuussa sen todistamisesta. He ovat vastuussa myös mahdollisista ympäristövahingoista.
 3. On varmistettava, että päätöksenteossa korostetaan ihmisten toimien  kumulatiivisia, epäsuoria, kauaskantoisia ja maailmanlaajuisia seurauksia.
 4. Kaikenlainen ympäristön saastuminen on estettävä eikä radioaktiivisten sekä muiden vaarallisten aineiden kerääntymistä ympäristöön tule sallia.
 5. Sotilaallisten toimien aiheuttamat ympäristöhaitat on estettävä.

7. Meidän on omaksuttava  sellaiset tuotanto-, kulutus- ja lisääntymismallit, joilla turvataan maapallon uusiutumiskyky, ihmisoikeudet ja yhteisöjen hyvinvointi.

 1. Vähentää, käyttää uudelleen ja kierrättää tuotannosta ja kulutuksesta tulevat materiaalit. On myös varmistettava, että jätteet pystytään sisällyttämään luonnon kiertokulkuun. 
 2. Energiaa on käytettävä säästäväisesti ja tehokkaasti. Uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman,  käyttöä on lisättävä.
 3. Ympäristöystävällisen teknologian kehitystä, käyttöä ja oikeudenmukaista siirtoa edistettävä.
 4. Tuotteiden ja palveluiden myyntihintoihin tulee lisätä niiden todelliset sosiaali- ja ympäristökustannukset. Kuluttajille on tehtävä helpoksi tunnistaa tuotteet, jotka täyttävät korkeimmat sosiaali- ja ympäristöstandardit.
 5. Kaikille tulee taata terveydenhuoltopalvelut, jotka edistävät terveellistä ja vastuullista lisääntymistä.
 6. Meidän on omaksuttava elämäntavat, jotka korostavat elämisen laatua    ja materiaalien riittävyyttä.

8. Ekologiseen kestävyyteen liittyvää tutkimusta, avointa tiedonkulkua ja tutkimustulosten laajamittaista soveltamista on edistettävä.

 1. Kestävyyteen tähtäävää kansainvälistä tieteellistä ja teknillistä yhteistyötä on tuettava. Kehitysmaiden tarpeet tulee erityisesti ottaa huomioon.
 2. On tunnustettava  perinnetiedon ja hengellisen viisauden merkitys ympäristönsuojelulle ja ihmisten hyvinvoinnille kaikissa kulttuureissa – ja vaalia tätä tietoa.
 3. Taata ihmisten terveydelle ja ympäristönsuojelulle tärkeän tiedon, mukaanlukien geneettinen informaatio, säilyminen julkisena.

III. SOSIAALINEN JA TALOUDELLINEN OIKEUDENMUKAISUUS

9. Poistaa köyhyys eettisenä, sosiaalisena ja ekologisena välttämättömyytenä.

 1. Kaikille on taattava oikeus juomakelpoiseen veteen, puhtaaseen ilmaan, riittävään ja turvalliseen ravintoon, saastumattomaan maaperään, suojaan ja jätehuoltoon tarvittavin kansallisin ja kansainvälisin resurssein.
 2. Voimavaraistaa jokainen ihminen sellaisella koulutuksella ja sellaisilla resursseilla, joilla voidaan turvata kestävä toimeentulo. Niille, jotka eivät pysty elättämään itseään, on taattava sosiaaliturva.
 3. On tunnistettava syrjityt, suojella haavoittuvaisia, auttaa kärsiviä ja  lisätä heidän mahdollisuuksiaan kykyjensä kehittämiseen ja pyrkimystensä tavoittelemiseen.

10. Varmistaa, että talouspolitiikka ja taloudelliset instituutiot edistävät inhmillistä kehitystä tasa-arvoisesti ja kestävästi joka tasolla. 

 1. Tasa-arvoista tulonjakoa on  edistettävä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.
 2. Kehitysmaiden tiedollisia, taloudellisia, teknisiä ja sosiaalisia resursseja on lisättävä. Kehitysmaat on myös vapautettava kansainvälisestä veloista.
 3. On varmistettava, että kaikki kauppakäynti tukee kestävää resurssien käyttöä, ympäristönsuojelua ja edistyksellisiä työolosuhteita.
 4. Vaadittava yleisen hyvinvoinnin nimissä, että ylikansallisien yrityksien ja kansainvälisien rahoituslaitoksien toiminta on läpinäkyvää. Yritykset ja rahoituslaitokset ovat myös vastuussa toimenpiteidensä seurauksista.

11. Sukupuolinen tasa-arvo on välttämätöntä kestävälle kehitykselle. Kaikille maailmassa on taattava mahdollisuus koulutukseen, terveydenhuoltoon ja taloudellisten mahdollisuuksien toteuttamiseen.

 1. Meidän tule turvata naisten ja tyttöjen oikeudet ja kaikki heihin kohdistuva väkivalta on loputtava.
 2. Naisten aktiivista osallistumista talouden, politiikan, yhteiskunnan ja kulttuuriin kaikkiin osa-alueisiin täysivaltaisina kumppaneina, päätöksentekijöinä, johtajina ja edunsaajina on edistettävä.
 3. Perheiden asemaa on vahvistettava ja kaikkien perheenjäsenten turvallisuus ja rakastava hoito on taattava.

12. Jokaisen oikeutta luonnolliseen ja sosiaaliseen, ihmisarvoa, fyysistä ja henkistä hyvinvointia tukevaan elinympäristöön on ylläpidettävä muita osapuolia syrjimättä. Alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen oikeuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

 1. Kaikki syrjintä  rotuun, väriin, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, uskontoon, kieleen, ja kansallisuuteen, etniseen tai sosiaaliseen taustaan katsomatta on poistettava.
 2. Meidän on tunnustettava alkuperäiskansojen oikeus omaan uskontoon, perimätietoon, maahin ja kestävien elinkeinomuotojen harjoittamiseen.
 3. Meidän tulee kunnioittaa ja tukea yhteisöjemme nuoria auttamalla heitä täyttämään tärkeän roolinsa kestävien yhteiskuntien rakentamisessa.
 4. Kulttuurillisesti ja hengellisesti tärkeitä paikkoja tulee suojella ja entisöidä.

IV. DEMOKRATIA, VÄKIVALLATTOMUUS JA RAUHA

13. Demokraattisien instituutioiden kaikkia tasoja tulee vahvistaa, samoin hallinnon läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta, kansalaisten osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuksien toteutumista.  

 1.  Jokaisen oikeutta saada selkeää ja ajankohtaista tietoa ympäristöasioista ja kaikista kehityssuunnitelmista ja -toimista, jotka voivat koskea heitä, tai joista he ovat kiinnostuneita, on vaalittava.
 2. Paikallista, alueellista ja globaalia kansalaisyhteisöä on tuettava ja on edistettävä kaikkien kiinnostuneiden ihmisten ja organisaatioiden merkityksellistä osallistumista päätöksentekoon.
 3. Suojella mielipiteen ja sanan vapautta ja oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen ja yhdistymiseen.
 4. Aloittaa tehokas ja vaikuttava pääsy hallinnollisiin ja itsenäisiin juridisiin proseduureihin, mukaanlukien parannuskeinot ja vahingonkorvaukset ympäristövahinkoihin ja näiden vahinkojen uhkaan.
 5. Poistaa korruptio kaikissa julkisissa ja yksityisissä instituutioissa.
 6. Vahvistaa paikallisia yhteisöjä, antaa heille mahdollisuus osallistua ympäristöstään hoitoon ja langettaa ympäristövastuu niille hallituksen sektoreille, jotka parhaiten pystyvät sen tehokkaimmin hoitamaan.

14. Kaikkeen opetukseen on sisällytettävä kestävän elämäntavan tiedot, arvot ja taidot.

 1. Tarjota kaikille, erityisesti lapsille ja nuorille mahdollisuuksia oppia näitä tietoja, arvoja ja taitoja – ja siten saada heidät aktiivisesti edistämään kestävää kehitystä.
 2. Edistää taiteen, humanististen alojen ja tieteiden osuutta kestävän kehityksen opetuksessa.
 3. Vahvistaa joukkoviestinten roolia ekologisten ja sosiaalisten haasteiden esille tuomisessa.
 4. Tunnustaa moraalisen ja hengellisen kasvatuksen merkitys kestävän elämätavan luomisessa.

15. Kaikkia eläviä olentoja tulee kohdella kunnioituksella ja hienovaraisesti.

 1. Estää eläimiin kohdistuva väkivalta ja suojella eläimiä kärsimykseltä.
 2. Suojella villieläimiä sellaisilta metsästys-, pyydystys- ja kalastustavoilta, jotka aiheuttavat äärimmäistä, jatkuvaa tai estettävissä olevaa kärsimystä.
 3. Estää tai eliminoida kaikkien mahdollisuuksien mukaan niiden eläin- ja kasvilajien ottaminen tai tuhoaminen, joihin pyydystäminen tai keräily ei kohdistu.

16. Meidän on edistettävä kulttuurienvälistä ymmärrystä, väkivallattomuutta ja rauhaa.

 1. Kaikkien ihmisten ja kansojen välistä ymmärrystä, solidaarisuutta ja yhteistyötä pitää rohkaista ja tukea.
 2. On ottaa käyttöön toimintamalleja, joiden avulla voimme estää väkivaltaiset konfliktit. Kannustaa yhteistyötä ympäristökonfliktien ja muiden kiistojen ratkaisemisessa ja selvittämisessä.
 3. Kansalliset turvajärjestelmät tulee demilitarisoida vain puolustusta varten ja sotilaallisia voimavaroja tulee käyttää rauhanomaisiin tarkoituksiin, kuten ympäristötuhojen korjaamiseen.
 4. Ydinaseet, biologiset ja myrkylliset aseet sekä muut joukkotuhoaseet tulee hävittää.
 5. Meidän on varmistettava, että ilmakehän ja ulkoavaruuden käyttö tukee ympäristön suojelua ja rauhaa.
 6. On tunnustettava, että rauha syntyy terveestä suhteesta itseen, muihin kanssaihmisiin, toisiin kulttuureihin, maapalloon ja siihen laajempaan kokonaisuuteen, jonka osia kaikki olemme.

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Ensimmäistä kertaa historiamme aikana yhteinen kohtalomme  kutsuu meitä yhteen etsimään uutta alkua.

Tämä uusi alku on ne lupaukset, jotka Earth Charterin periaatteet meille antaa. Jotta voimme täyttää nämä lupaukset, meidän täytyy sitoutua Earth Charterin arvoihin ja päämääriin, ja edistää niitä.

Tämä vaatii muutosta niin mielissämme kuin sydämissämme. Tähän kaikkeen tarvitaan globaalia vastuuta ja ymmärrystä siitä, että olemme tässä kaikki yhdessä.

 Meidän tulee neuvokkaasti kehittää ja soveltaa visiota kestävän kehityksen elämäntavasta niin paikallisella kuin kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisellakin tasolla. Maailman kulttuurien moninaisuus on kallisarvoista ja eri kulttuurit löytävät oman tapansa toteuttaa tätä visiota.

Meidän tulee syventää ja laajentaa sitä globaalia dialogia, joka on luonut meille Earth Charterin, sillä meillä on vielä paljon opittavaa meneillään olevasta yhteisestä totuuden ja viisauden etsinnästä.

Elämässä usein tärkeiden arvojen välillä on jännitteitä. Tämä voi merkitä vaikeita valintoja. Meidän on kuitenkin löydettävä keinot, joilla voimme sovittaa yhteen moninaisuuden ja yhtenäisyyden, vapauden ja yhteisen edun, lyhyen aikavälin tavoitteet ja pitkän tähtäimen päämäärät. Jokaisella yksilöllä, perheellä, yrityksellä ja yhteisöllä on ratkaiseva rooli tässä muutoksessa. Myös taiteet, tieteet, uskonnot, koululaitos, media, yritykset, kansalaisjärjestöt ja hallitukset kutsutaan  mukaan luovaan johtajuuteen. Hallitusten, kansalaisyhteiskunnan ja yritysmaailman yhteistyö on välttämätöntä tehokkaan hallinnon luomiseksi.

Jotta voimme luoda kestävän maailmanlaajuisen yhteisön, kaikkien kansojen tulee uudelleen vahvistaa sitoutuneisuutensa Yhdistyneisiin Kansakuntiin, täyttää solmimiensa kansainvälisten sopimuksien velvoittet ja tukea Earth Charterin periaatteiden toimeenpanoa ratifioimalla kansainvälisesti sitova sopimus ympäristöstä ja kehityksestä.

Muistettakoon aikakautemme elämän kunnioittamisen uudesta heräämisestä, määrätietoisuudesta kestävän kehityksen saavuttamiseksi, oikeuden ja rauhan puolustamisen tehostamisesta  ja elämän ylistämisestä.