Earth Charter in Action

Earth Charter in Action

Earth Charter - kansalaisliike – Suomi

 
 
ECI:n strategia ja painopistealueet

Päämäärät:

  1. Herättää maailmanlaajuisesti tietoisuutta Earth Charterista eli kestävän kehityksen peruskirjasta sekä edistää ymmärrystä sen kattavasta eettisestä visiosta.
  2. Hakea tunnustusta ja kannatusta Earth Charterille yksityishenkilöiltä, organisaatioilta ja Yhdistyneiltä kansakunnilta.
  3. Edistää Earth Charterin käyttöä eettisenä oppaana sekä sen periaatteiden toteuttamista maailmanlaajuisesti kansalaisyhteiskunnassa, yritysmaailmassa sekä hallinnossa.
  4. Kannustaa ja tukea Earth Charterin käyttöä voimavarana koulutuksessa ja kasvatuksessa muun muassa kouluissa, yliopistoissa, uskonnollisissa yhteisöissä sekä paikallisyhteisöissä.
  5. Edistää Earth Charterin tunnustamista ja käyttöä oikeudellisesti ohjaavana pehmeän sääntelyn (ns. soft law) asiakirjana.

Hajautetun voimauttamisen strategia

“Hajautettu voimauttaminen toiminnan laajentamiseksi” kuvaa tiivistetysti vuonna 2007 tehtyjä linjanvetoja ja päätöksiä. Strategian tarkoituksena on mahdollistaa Earth Charter -kansalaisliikkeen merkittävä laajentuminen ilman keskushallinnon kasvattamista sekä luoda suotuisat edellytykset alati kasvavalle itseorganisoituvalle toiminnalle.

Uuden strategian tueksi laadittiin toimintaohjeet Earth Charter -kansalaisliikkeen laajentamiseksi. Näitä ohjeita seuraamalla kuka tahansa henkilö, organisaatio tai yhteisö voi hyödyntää Earth Charteria ja soveltaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla resurssiensa puitteissa.

Painopistealueet ja työryhmät

Kolmannessa vuosikokouksessaan toukokuussa 2008 Earth Charter Internationalin (ECI) neuvosto vahvisti kuuden työryhmän perustamisen osana pitkän tähtäimen suunnitelmaa, joka perustuu hajautetun voimauttamisen periaatteelle ja jonka tavoitteena on nopeasti laajentaa Earth Charteriin liittyvää toimintaa ympäri maailmaa. Jokainen työryhmä keskittyy verkostojen kehittämiseen ja toimintojen edistämiseen yhdellä seuraavista painopistealueista:

Talous
Kasvatus ja koulutus
Media
Uskonto
Yhdistyneet kansakunnat
Nuoriso

Nämä kuusi painopistealuetta valittiin sillä perusteella, että ne tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia Earth Charterin strategiselle käytölle kestävien elämäntapojen edistämiseksi. Useimmilla näistä painopistealueista on jo joukko lupaavia toimintoja ja projekteja, joiden varaan työryhmät voivat tukeutua. Kaikilla näillä painopistealueilla on myös potentiaalia Earth Charteriin kohdistuvan kiinnostuksen spontaanille leviämiselle työryhmien antaman alkusysäyksen jälkeen.

Työryhmät on suunniteltu toimimaan vapaaehtoisverkostoina, jotka toteuttavat itsenäisiä hankkeita. ECI:n neuvosto on määritellyt työryhmien päämäärät ja useat neuvoston jäsenet toimivat henkilökohtaisesti työryhmien käynnistäjinä. Neuvoston toimeenpaneva komitea hyväksyy jokaisen työryhmän koordinointiryhmän nimitykset. Neuvosto myös arvioi säännöllisesti työryhmien toimintaa ja edistymistä.

ECI:n neuvosto tai sihteeristö ei kuitenkaan johda eikä ohjaa työryhmien toimintaa. Sihteeristö tarjoaa työryhmille joitakin tukipalveluita. Se voi myös osallistua työryhmien toiminnan edistämiseen silloin, kun sillä on työryhmää hyödyttävää asiantuntemusta ja resursseja, kuten esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen painopistealueella. Työryhmien odotetaan sisällyttävän koordinointiryhmiinsä henkilöitä, jotka eivät ole ECI:n neuvoston jäseniä, ja muidenkin organisaatioiden odotetaan tarjoavan työryhmille tukipalveluita vahvistaen näin ”laajennetun sihteeristön” käsitettä.

Perusteena hajautetun voimauttamisen strategian käyttöönotolle ja työryhmien perustamiselle on se, että Earth Charter -kansalaisliike on verkosto eikä virallisesti rekisteröity kansalaisjärjestö. Kansalaisliikkeen ei ole mahdollista laajentaa vaikutusvaltaansa ympäri maailman ja toteuttaa tehtäväänsä, mikäli se nähdään tavanomaisena järjestönä, jonka kaikkia toimintoja johtaa ja kontrolloi yksi organisaatio, ECI:n sihteeristö. Ottaen huomioon Earth Charterin mission ja Earth Charter -kansalaisliikkeen maailmanlaajuisen toiminnan olisi prosessien valvonta taloudellisesti ja hallinnollisesti mahdotonta suurellekin järjestölle. Tällainen lähestymistapa olisi epärealistinen.

Earth Chater -kansalaisliike on todellisuudessa kehittynyt verkostona, joka käsittää tuhansia yksilöitä ja organisaatioita, jotka tekevät toisinaan yhteistyötä, mutta usein toimivat itsenäisesti. ECI:n neuvosto laatii menettelytapoja ja strategioita sihteeristölle. Nämä menettelytavat ja strategiat ohjailevat myös osaltaan laajempaa kansalaisliikkeen muodostamaa verkostoa. Pieni sihteeristö tuottaa rajallisen määrän ydinpalveluita, joita ovat esimerkiksi kansainvälisen verkkosivuston hallinnointi sekä perustavanlaatuisten aineistojen ja materiaalien julkaisu. Toimistot, joissa ECI:n neuvoston jäsenet työskentelevät, tukevat jatkuvasti sihteeristöä ja muodostavat näin eri puolilla maailmaa sijaitsevan laajennetun sihteeristön.

Kunkin työryhmän koordinointiryhmän muodostaa noin kahdesta kymmeneen henkilöä.  Jokaisen työryhmän päämääränä on antaa alkusysäys uusille Earth Charteriin liittyville toiminnoille sekä tukea Earth Charter -verkoston huomattavaa laajentumista. Työryhmät aloittavat toimintansa määrittelemällä, mitä erityislaatuista hyötyä Earth Charterista voi sen painopistealueella olla sekä hahmottamalla ”markkinaraon”, jonka peruskirja voi luontevasti täyttää. On myös tarpeen kehittää lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita sisältävä toimintasuunnitelma sekä strategioita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän jälkeen työryhmä rekrytoi vapaaehtoiset johtajat ja tukijoukot toteuttamaan suunnitelmat ja mobilisoi tarvittavat resurssit. Jokaisesta työryhmästä syntyy itsenäinen Earth Charter -lähettiläiden ja aktivistien verkosto.

Osana uutta pitkän aikavälin suunnitelmaa ECI:n neuvosto hyväksyi myös kaksi muuta projektia. Ne koskevat Earth Charter -kansalaisliikkeen kansainvälisen verkkosivuston kehittämistä sekä tarvittavan viestintämateriaalin laatimista kansalaisliikkeen laajentumisen tueksi työryhmien painopistealueille. Viestintämateriaali sisältää muun muassa kirjoja, esitteitä sekä elokuvia. Kansainvälistä verkkosivustoa kehitetään perustamalla jokaiselle maalle oma verkkosivu sen omalla kielellä tai kielillä. Kaikki paikalliset verkkosivut tulevat sisältämään samat perustiedot Earth Charterista ja kansalaisliikkeestä, ja niitä voidaan edelleen lokalisoida. Sihteeristö tukee näitä kahta projektia.

Sihteeristö julkaisee Earth Charter Internationalin verkkosivuilla säännöllisesti katsauksia työryhmien toiminnasta sekä kahden niihin liittyvän projektin etenemisestä. Työryhmien toimintaan osallistumisesta kiinnostuneita henkilöitä kannustetaan ottamaan yhteyttä suoraan kunkin työryhmän koordinointiryhmään.