Earth Charter in Action

Earth Charter in Action

Earth Charter - kansalaisliike – Suomi

 
 
Toimintaohjeet Earth Charter -kansalaisliikkeen laajentamiseksi

Taustaa
Earth Charter International (ECI) rohkaisee meitä kaikkia antamaan panoksemme Earth Charterin eli kestävän kehityksen peruskirjan tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös sinun tukeasi tarvitaan. Juuri nyt ECI tehostaa kansainvälistä toimintaansa. Se tukee toimintojen hajauttamista ja pyrkii voimauttamaan yksilöitä, yhteisöjä ja järjestöjä eri puolilla maailmaa.

Uuden lähestymistavan rinnalla Earth Charter International tekee kestävän kehityksen peruskirjaa tutuksi monien jo vakiintuneiden, kansainvälisten toimien sekä tarkoin valikoitujen projektien kautta. Uusi lähestymistapa on silti tarpeen, sillä kestävän kehityksen vision toteuttaminen vaatii paljon työtä, eikä ECI:n sihteeristö voi yksin suunnitella ja hallinnoida kaikkea toimintaa.

Alla esiteltävät toimintaohjeet auttavat ihmisiä toteuttamaan Earth Charterin tavoitteita keinoin, jotka ovat sopusoinnussa peruskirjan arvojen ja periaatteiden kanssa.

Toimintaohjeiden tarkoituksena on taata, että kestävän kehityksen peruskirjan nimissä toteutettava hajautettu toiminta on johdonmukaista. Toimintaohjeiden avulla on mahdollista koordinoida virtuaalisesti lopulta jopa miljoonia ihmisiä kattavan, maailmanlaajuisen kansalaisliikkeen laajentumista.

Vaikka monien Earth Charterissa mainittujen tavoitteiden toteuttaminen vaatii hallitusten, yritysmaailman ja järjestökentän tukea, on toimintaohjeet suunnattu ennen kaikkea tavallisille ihmisille. On muistettava, että tavallisten ihmisten halu sitoutua yhteisiin tavoitteisiin elämän eri osa-alueilla on kaiken muutoksen taustalla.

Toimintaohjeet eivät ole kiveen hakattuja. Earth Charter Internationalin neuvosto arvioi ja muokkaa toimintaohjeita eri maista ja toiminnan eri osa-alueilta saatujen käytännön kokemusten perusteella ja ottaa mielellään vastaan sekä kommentteja että parannusehdotuksia.

Toimintaohjeet

 1. Muista Earth Charter, kestävän kehityksen peruskirja. Kun suunnittelet ja toteutat erilaisia toimia, jotka edistävät kestävän kehityksen vision toteutumista, anna peruskirjan toimia oppaanasi.
 2. Vaikuta esimerkilläsi. Voit toimia kestävän kehityksen peruskirjan hengen mukaisesti joka päivä niin kotona, töissä kuin omassa yhteisössäsi.
 3. Usko itseesi. Ole aloitteellinen ja luota kykyysi muuttaa maailmaa. Huomaat, että toimintasi innostaa muutkin mukaan.
 4. Tee yhteistyötä. Muutos lähtee usein kumppanuudesta ja yhteistyöstä, josta kaikki osapuolet hyötyvät.
 5. Jaa vastuuta ja osaamista. Vastuun jakaminen lisää luovuutta. Anna muille mahdollisuus vahvistaa ongelmanratkaisun, päätöksenteon ja johtamisen taitojaan.
 6. Vaali keskinäistä kunnioitusta. Pyri luomaan ihmissuhteita, joille on leimallista eri kulttuurien ja yhteisöjen välinen luottamus ja keskinäinen kunnioitus. Kun erimielisyydet ratkaistaan keskustelemalla, voivat kaikki osapuolet oppia tilanteesta ja kasvaa ihmisinä.
 7. Tue omaehtoista järjestäytymistä. Tue kestävän kehityksen peruskirjan innoittamia aloitteita. Älä yritä kontrolloida niitä, vaan luota ihmisten kykyyn seistä eettisten uskomustensa takana ja saavuttaa hyviä tuloksia.
 8. Keskity ydinongelmiin. Keskitä ajatuksesi ja energiasi ihmiskuntaa uhkaavien ongelmien perimmäisiin syihin. Älä lannistu kestämättömien elämäntapojen ja tottumusten keskellä.
 9. Ole valmis sitoutumaan ja joustamaan. Sitoudu kestävän kehityksen peruskirjan arvoihin ja periaatteisiin ja pyri tavoitteisiisi niitä noudattaen. Ole joustava ja kekseliäs ja valmistaudu tarvittaessa muuttamaan suunnitelmiasi.
 10. Ole innovatiivinen. Älä anna rahan rajoittaa toimintaasi ja suunnitelmiasi, vaan käytä mielikuvitustasi ja keksi uusia tapoja saada asiat rullaamaan.
 11. Käytä uutta teknologiaa harkiten. Muista, että suurimmalla osalla ihmisistä ei ole mahdollisuutta käyttää uusinta teknologiaa. Käytä teknologiaa ongelmanratkaisussa vain kun se on tarkoituksenmukaista.
 12. Suojele ja kunnioita peruskirjaa. Noudata alkuperäisen tekstin sanomaa ja sanamuotoja kun lainaat, käännät tai esittelet peruskirjaa. Älä liitä peruskirjaa sellaisten järjestöjen, tuotteiden ja tapahtumien yhteyteen, joiden arvot ja näkemys eivät vastaa peruskirjan näkökantoja.