Earth Charter in Action

Earth Charter in Action

Earth Charter - kansalaisliike – Suomi

 
 
Tietoa Earth Charter –kansalaisliikkeestä

Earth Charter –kansalaisliike
Earth Charter -kansalaisliike on yhteisnimitys harvinaisen moninaiselle, maailmanlaajuiselle ihmisten, organisaatioiden ja instituutioiden muodostamalle verkostolle, jonka jäsenet edistävät ja toteuttavat osaltaan Earth Charterin eli kestävän kehityksen peruskirjan arvoja ja periaatteita.

Earth Charter -kansalaisliike on laajapohjainen, vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaisyhteiskunnan ponnistus, johon osallistuu muun muassa tärkeitä kansainvälisiä instituutioita, kansallisia hallituksia ja niiden virastoja, yliopistojärjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja yhteisötoimintaryhmiä, kaupunginhallituksia, uskonryhmiä, kouluja ja yrityksiä – sekä tuhansia yksityisiä ihmisiä.

Monet organisaatiot ovat virallisesti ilmoittaneet kannattavansa Earth Charteria ja joko hyödyntävät sen sisältöä tai edistävät sen tavoitteita. Lisäksi monet muut hyödyntävät peruskirjaa ja tukevat sitä, vaikka eivät olekaan virallisesti sen kannattajia.

Earth Charter International (ECI)
Earth Charter International muodostuu Earth Charter Internationalin neuvostosta ja sihteeristöstä. Earth Charter International perustettiin edistämään Earth Charter -kansalaisliikkeen tavoitteita ja näkemyksiä. Se pyrkii tukemaan kestävän kehityksen peruskirjasta tiedottamista, sen hyväksyntää, käyttöä ja toteuttamista sekä tukemaan Earth Charter -kansalaisliikkeen kasvua ja kehitystä. Earth Charter International perustettiin vuonna 2006 kestävän kehityksen peruskirjaan liittyvien toimintojen lisäämisen ja laajamittaisten uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.

On tärkeää muistaa, että vaikka laajempi kansalaisliike saa Earth Charter Internationalin neuvostolta opastusta ja johtoapua, se ei suoranaisesti hallinnoi tai johda itse Earth Charter -kansalaisliikettä. Kansalaisliikkeellä ei ole muodollista hallintorakennetta. ECI:n neuvosto on vastuussa ainoastaan Earth Charter Internationalin hallinnosta.

Earth Charter –komissio
Vuoden 1997 alussa Earth Council –järjestö ja Green Cross International perustivat Earth Charter -komission toimimaan itsenäisenä, kansainvälisenä elimenä. Komissio tarkkaili kestävän kehityksen peruskirjan konsultaatio- ja valmisteluprosessia, hyväksyi peruskirjan tekstin lopullisen sisällön ja julkisti kestävän kehityksen peruskirjan vuonna 2000. Komissiolla on määräysvalta peruskirjan tekstisisältöön. Sen jäsenet neuvovat Earth Charter Internationalia ja toimivat Earth Charter -lähettiläinä. Komissio ei ole kuitenkaan enää mukana Earth Charter -kansalaisliikkeen valvonnassa, josta vastaa Earth Charter Internationalin neuvosto.

Earth Charter Internationalin neuvosto
Earth Charter Internationalin neuvosto valvoo ECI:n sihteeristön työtä. Se asettaa päätavoitteet, toimintalinjat ja strategiat Earth Charter Internationalille sekä tarjoaa opastusta ja johtajuutta laajemmalle kansalaisliikkeelle. Neuvosto ei ole oikeustoimikelpoinen kokonaisuus. Se valitsee itse jäsenensä konsultoimalla peruskirjan kannattajien maailmanlaajuisen verkoston jäseniä.

Earth Charter Internationalin sihteeristö
Earth Charter Internationalin sihteeristö, jonka toimipaikkana on University for Peace Costa Ricassa, pyrkii edistämään ECI:n neuvoston hyväksymiä tavoitteita, näkemyksiä, strategioita ja menettelytapoja. Se tukee neuvoston työtä, avustaa strategisessa suunnittelussa ja koordinoi useita kestävän kehityksen peruskirjaan liittyviä toimintoja. Sihteeristö tarjoaa ohjausta ja avustaa yhteystoiminnassa. Tavoitteena on yhdistää peruskirja kasvatukseen ja koulutukseen, nuoriso-, taloudelliseen ja uskonnolliseen toimintaan, pitää yllä yhteyksiä laajempaan Earth Charter -verkostoon sekä edistää peruskirjan käyttöä kansainvälisenä pehmeän sääntelyn asiakirjana (ns. soft law -dokumenttina, joka ei ole laillisesti sitova).

Yhteistyökumppanit
Earth Charter –kansalaisliikkeen yhteistyökumppaneita ovat yksilöt ja organisaatiot, jotka yhtyvät peruskirjan näkemyksiin, sitoutuvat edistämään sen tavoitteita ja avustamaan Earth Charter Internationalin strategioiden käytännön toteutuksessa kotimaissaan. Yhteistyökumppanit tekevät ECI:n kanssa virallisen sopimuksen, jossa ne sitoutuvat tiedottamaan maassaan aktiivisesti peruskirjaa koskevasta tiedosta ja toiminnasta. Earth Charter Internationalin sihteeristö koordinoi yhteistyökumppanien toimintaa, avustaa niitä ja toimittaa niille lähdemateriaalia. Yhdessä maassa voi olla useampi kuin yksi yhteistyökumppani. Ne sitoutuvat olemaan tiiviissä yhteydessä ECI:n kanssa ja raportoimaan tärkeästä peruskirjaan liittyvästä toiminnasta alueellaan. Earth Charter International puolestaan sitoutuu tiedottamaan sidosryhmille tärkeistä heihinkin vaikuttavista päätöksistä ja tapahtumista sekä tarjoamaan opastusta, strategista neuvontaa ja tiedotustukea (tuen määrä riippuu käytettävissä olevista resursseista).

Kumppaniorganisaatiot
Strategisiksi kumppaneiksi lasketaan sellaiset organisaatiot, joiden toiminta tukee kestävän kehityksen peruskirjaa ja Earth Charter -kansalaisliikettä suoraan ja ohjelmallisesti tai joiden toiminta on sopusoinnussa peruskirjan periaatteiden kanssa. Kumppaniorganisaatiot ovat yleensä kansainvälisiä organisaatioita, mutta ne voivat toimia myös kansallisesti tai paikallisesti. Kumppaniorganisaatiot tekevät ECI:n kanssa erityisiä projekteja koskevan virallisen sopimuksen (yhteistyösopimus, suostumuskirje tai muu virallinen tunnustus), jossa selostetaan, millä tavoin kumppaniorganisaatio tukee ja edistää peruskirjan sisältöä ja millaista tukea Earth Charter International puolestaan antaa kumppaniorganisaatiolle.

Kannattajat
Kannattajat ovat yksityisiä kansalaisia tai organisaatioita, jotka virallisesti ilmaisevat tukevansa kestävän kehityksen peruskirjan henkeä ja tavoitteita ja sitoutuvansa niihin. Kannattajia voivat olla yksityiset henkilöt ja mitkä tahansa organisaatiot koosta riippumatta. Earth Charter Internationalin sihteeristö on aktiivisesti pyrkinyt hankkimaan kannatusta suurilta kansainvälisiltä ja kansallisilta organisaatioilta.

Neuvonantajat
ECI-neuvonantajat ovat yksilöitä, joiden asema Earth Charter Internationalin neuvoston ja sihteeristön asiantuntija- ja tukilähteinä tunnustetaan virallisesti. Yksilöitä kutsutaan neuvonantajiksi, mikäli he ovat henkilökohtaisesti sitoutuneet peruskirjaan ja kykenevät aktiivisesti neuvomaan ja tukemaan ECI:n neuvostoa, sihteeristöä ja työryhmiä näiden työssä. Toisinaan myös tiettyyn organisaatioon kuuluminen voi olla peruste neuvonantajaksi kutsumiselle. Sihteeristön toiminnanjohtaja nimittää neuvonantajat.

Työryhmät
Työryhmien toiminta-ajatuksena on, että ne ovat vapaaehtoisverkostoja, joiden työ johtaa itsenäisiin aloitteisiin. Työryhmät keskittyvät toiminnassaan verkostojen luomiseen ja toiminnan edistämiseen jollakin seuraavista aloista: talous, kasvatus ja koulutus, media, uskonto, Yhdistyneet kansakunnat ja nuoriso. Earth Charter Internationalin neuvoston hallitus nimittää jokaiselle työryhmälle koordinointiryhmän. Työryhmiin kuuluu neuvoston jäseniä, yksityisiä henkilöitä ja kumppaniorganisaatioita, yhteistyökumppaneita sekä neuvonantajia. Neuvosto arvioi ajoittain työryhmän edistymistä ja työtä. Kansainvälinen neuvosto ja sihteeristö eivät kuitenkaan johda ja hallinnoi työryhmien toimintaa.

Vapaaehtoiset/Tukijat
Vapaaehtoiset tai tukijat ovat kannattajia, jotka luovuttavat resursseja – aikaa, rahaa, verkostosuhteita ja julkista mainontaa tai mitä tahansa muuta soveltuvaa apua – Earth Charter -kansalaisliikkeen käyttöön. Ne voivat olla organisaatioita, hallituksia tai yksityisiä henkilöitä. Vapaaehtoiset/tukijat vastaavat muutoin perinteisten kansalaisjärjestöjen jäseniä, mutta Earth Charter -kansalaisliike ei ole kansalaisjärjestöjä vastaava rekisteröity ryhmittymä eikä vapaaehtoisilla/tukijoilla ole asemastaan johtuvia virallisia oikeuksia.